Green Machine No.15 - Artworks

Samhlaich an inneal eaconamaidh dhùthchasach globàil ag obair mar uaireadair gu còmhla ri nàdar - saoghal far am bi nàdar fuasglach gun chrìoch a' cur taic ri eaconamaidhean beòthail, agus far a bheil nàdar a' fas còmhla ri leasachadh nam firean. Lìon an àite-fuirich agus àite-tadhail agad le mothachadh ùr de dhùil is cothrom, agus cuir an dà chànan gun chàrn aon chaiste aig àm ri teachd! Le toiseachan dathan cho freagarrach, bidh ceann ann a dh'fhaodas a bhith freagarrach dhan t-sluagh.

SHOP THE COLLECTION

Artist: Alessia Olivari
Art direction: Giles Jackson